Affiliate Program

Affiliate Program

Jeżeli masz stronę internetową i będziesz polecać nasze usługi hostingowe np. w formie bannera reklamowego możesz zarabiać.

If you have a website and you will recommend our hosting service (e.g. in the form of advertising banner), you can earn money from it.

Dla kogo jest program partnerski?

Who is able to participate in Affiliate Program?

 • dla firm (rozliczamy się za pomocą faktury VAT)
 • for buisnesses (we settle our accounts using a VAT invoice)

Ile można zarobić w programie partnerskim?

How much you can earn from Affiliate Program?

Zarabiasz za każdą zakupioną usługę, gdy kupujący wejdzie na naszą stronę i zamówi usługę hostingową. Od tego momentu usługa jest przypisana do Ciebie. Zatem zarabiasz również za każdorazowe odnowienie usługi - można powiedzieć, że zarabiasz stale, dopóki klient opłaca usługę.

You earn from every purchased service, when the buyer enters our website and orders the hosting service. From that moment that service is assigned to You. Also you get revenue from renewal of the service - you can say that you have stable income until client is paying for the service

Prowizje:

Commissions:

 • za rejestrację usługi hostingowej: 20 % od ceny rejestracji
 • for registering of hosting service: 20% of service cost
 • za przedłużenie usługi hostingowej: 5% od ceny przedłużenia
 • for prolonging of hosting service: 5% of prolonging cost

Prowizja jest wypłacana w momencie zebrania kwoty minimum 100 zł.

The commission is paid when the minimum amount of €100(EUR) is collected.

Jak to działa?

How it works

Klienci identyfikowani są na podstawie unikalnego adresu URL przypisanego partnerowi. Zatem aby prowizja została naliczona kupujący musi zrobić zakupy na naszej stronie wchodząc przez specjalny adres partnera, który powinien być podpięty pod wszystkie bannery, które są na Twojej stronie.

Customers are identified based on the unique URL assigned to the partner. Therefore, in order for the commission to be calculated, the buyer must make purchases on our website by entering through the partner's special address, which should be attached to all banners that are on your website.

Oczywiście często zdarza się, że Klient wchodzi na stronę, ale nie robi od razu zakupu, bo np. tylko sprawdza oferty, ale zakupu dokonuje później. U nas każdy klient identyfikowany jest przez tzw. ciasteczko (cookie), które ustawiane jest na jego komputerze w momencie wejścia na naszą stronę z bannera na Twojej stronie. Ciasteczko ważne jest przez 180 dni.

Of course, it often happens that the customer enters the website but does not make the purchase immediately, because e.g. he only checks the offers, but makes the purchase later. With us, each client is identified by the so-called "cookie" that is set on his computer when he enters our website from the banner on your website. A cookie is valid for 180 days.


Zatem jeżeli w ciągu pół roku od pierwszego wejścia z Twojego bannera klient kupi usługę, zostanie naliczona prowizja dla partnera.

Therefore, if a customer buys the service within six months from the first entry from your banner, a commission will be charged to the partner.

Uwaga: prowizje naliczane są automatycznie dla usług hostingu współdzielonego. Jeżeli są to inne usługi hostingowe, jak vps, czy serwery dedykowane, to prosimy zgłosić się do nas z informacją, kto jest partnerem, przed pierwszą płatnością, bo usługi nie przypisują się w tym przypadku automatycznie.

Note: Commissions are automatically calculated for shared hosting services. If these are other hosting services, such as VPS or dedicated servers, please contact us with the information who is the partner before the first payment, because the services are not assigned automatically in this case.

Czy muszę być Waszym klientem, żeby korzystać z programu partnerskiego?

Do I have to be your client to use the affiliate program?

Nie - nie musisz korzystać w naszych usług. Program partnerski polega na zarabianiu przez polecanie usług. Prosimy traktować to jako układ biznesowy. Oczywiście zachęcamy do wykupienia naszych wysokiej jakości usług, ale nie jest to bezwzględnie koniecznie.

No - you don't have to use our services. Affiliate program is about earning by recommending services. Please treat it as a business deal. Of course, we encourage you to buy our high-quality services, but it is not absolutely necessary.

Jak zacząć?

How to start?

 • program partnerski z zakładaniem konta hostingowego

 1. załóż konto hostingowe (pakiet dowolny)
 2. w panelu klienta przejdź do zakładki "Program partnerski"
 3. Po kliknięciu, że chcesz brać w nim udział zostanie wygenerowany unikalny link partnerski - dzięki wszystkim zakupom, które są dokonane przez kliknięcie na ten link prowizja trafia na Twoje konto.


Affiliate program with the creation of a hosting account

     set up a hosting account (any package)
     in the customer panel go to the "Affiliate Program" tab
     After clicking that you want to participate in it, a unique affiliate link will be generated - thanks to all purchases made by clicking on this link, the commission goes to your account.


 • program partnerski bez zakładania konta hostingowego

 1. kliknij na link poniżej i zarejestruj się w programie partnerskim
 2. jeżeli będziesz chciał kiedyś skorzystać z usług hostingowych będziesz logować się tymi samymi danymi


Affiliate program without setting up a hosting account

     click on the link below and sign up for the affiliate program
     if you ever want to use the hosting services, you will be logging in with the same data

Register in Affiliate Program

WordPress hosting

Speed and performance: full SSD, http/2, multiple cache methods, free data migration, free SSL certificates

Joomla! hosting

Speed and performance: high I/O, a lot of memory, full SSD, http/2, free SSL certificates, technical support

PrestaShop hosting

Security and performance: full separation, anti-exploit technology, full SSD, http/2, free SSL certificates

Dedicated servers

Wherever high computing power is required, you can choose from our dedicated servers in our own server room located in Central Europe.

VPS servers

When you need to configure an operating system on our hosting platform, it's a good idea to choose your own VPS with cPanel and root access.

Domains registration

Several hundred types of domains from all around the world can be registered at Smarthost.eu. Our prices are affordable for everyone.